top of page

Treårig värmepumpgaranti och allmänna villkor för material och installationsarbete

Följande bestämmelser gäller om inte annat har angivits i offerten. Klimio AB följer branchföreningen Svenska kyl- & värmepumpföreningens rekommendationer (VPG-17).

1a. Tillämplighet

Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) och konsumentköplagen (SFS 1990:932) innehåller utförliga och till stor del tvingande regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna knyter an till och kompletteras av konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Även distansköplagen (2005:59) gäller.

1b. Definition

Detta avtal gäller värmepump som sålts tillsammans med installation. I de fall värmepump sålts med enklare installation är konsumentköplagen tillämplig. När värmepump sålts med tillhörande system och kräver mer omfattande installation är konsumenttjänstlagen tillämplig för arbetet. 

 

Om installation avtalats ska den anses fullgjord den dag när företaget gjort vad som på det ankommer för att värmepumpen ska kunna tas i bruk och kunden underrättats om särskilt eller, om sådan underrättelse inte lämnats, på dagen för igångkörning.

 

Kunden är i detta avtal den person som äger fastigheten där värmeanläggningen ska installeras alternativt den person som betalar fakturan. Vid det fall det råder en tvist mellan dessa är kunden den person som har signerat köpekontraktet. Om ROT-avdrag söks och erhålls av annan person i hushållet övergår kundens ansvar till denna person och tidigare personer frångår sina rättigheter och skyldigheter.

2a. Utförande av installationer

Företaget ska utföra installation fackmässigt samt enligt gällande lagar och förordningar. Företaget ska också med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen och samråda med kunden i den utsträckning som det behövs och är möjligt utan att försämra resultat eller arbetets utförande.

 

2b. Partners

Företaget använder sig av partners för installation och leverans av tjänstens olika delar. Företaget ansvarar för sina partners arbete. Kunden godkänner att företaget använder sig av partners för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, vari dessa allmänna villkor ingår.

3. Iordningställande

Om inte annat överenskommits åligger det kunden att, genom till exempel att flytta bohag och andra föremål samt skydda känsliga golv, tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras. Detta gäller såväl invändigt som på tomten. Företaget ansvarar inte för eventuella skador på till exempel bohag, andra föremål och golv som uppstår till följd av att de inte flyttats, tydligt märkts ut eller skyddats tillräckligt inför arbetets utförande.

 

Vid de fall en gammal värmepump finns och det är överenskommet att skrotning av sådan ska ske, ska det vid tomtens gräns på överenskommen plats förberedas ställplats för sådan anläggning som ska skrotas. Denna plats ska vara av sådan typ att den är nåbar från gatan och marken ska klara av att missfärgas. Om detta inte är genomfört äger företaget rätt att kräva ersättning enligt punkt 15.

4. Leveransens tidpunkt

Företaget åtar sig att kontakta kunden och boka in en tid för leveransen och installationens genomförande. I de fall företaget finner att leverans inte kan ske enligt överenskommelse på grund av omständigheter som företaget inte kan råda över, t.ex. leveransproblem från tillverkare, akuta sjukdomsfall etc., ska företaget skyndsamt kontakta kunden och komma överens om en ny leveranstidpunkt.

5. Arbetets avbrytande m.m.

Om det sedan installationen har påbörjats visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för kunden eller att priset för värmepumpen kan bli betydligt högre än kunden hade kunnat räkna med, på grund av omständigheter som kunden eller företaget inte hade kunnat förutse – t ex dolda rör, asbest m.m. – ska företaget underrätta kunden om förhållandet och begäran dennas anvisningar.

 

Om kunden inte anträffas, eller av annan orsak inte lämnar företaget anvisningar inom rimlig tid, och detta leder till att installationstiden blir längre än beräknat, ska arbetet avbrytas. Företaget får dock fullfölja arbetet, om det finns särskilda skäl att anta att kunden ändå önskar få tjänsten utförd.

 

Även i det fall att kunden inte fullgjort sina åtaganden enligt ingånget avtal äger företaget rätt att avbryta arbetet. 

Avbryter företaget påbörjat arbete har företaget rätt till ersättning för extra kostnader enligt punkt 15. Medför avbrottet väsentlig olägenhet för företaget får företaget häva avtalet.

6. Tilläggsarbete

Om det när installationen utförs framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, ska företaget underrätta kunden härom för att begära dennas anvisningar.

Om kunden inte anträffas eller lämnar anvisningar inom rimlig tid får företaget utföra tilläggsarbete, om kostnaderna för det inte överstiger 15% av priset för värmepumpinstallationen. Företaget har under motsvarande förutsättningar rätt att utföra tilläggsarbete om kostnaderna för det är obetydliga. 

 

Företaget får också utföra tilläggsarbete om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbete utfört i samband med uppdraget.

7. Tidsförlängning

Företaget har rätt till skälig tidsförlängning, om det hindras att leverera värmepumpen eller påbörja, fortsätta eller avsluta installationen på grund av myndighets beslut, krig, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, strejk, lockout, för orten osedvanliga och på arbetena särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet som företaget inte råder över och inte heller bort räkna med och vars menliga inverkan företaget inte rimligen kunnat förebygga eller undanröja. 

 

​8. Företagets dröjsmål

Om såld värmepump inte levereras eller om installationen inte avslutas inom överenskommen tid – eller, om tid inte överenskommits, inom skälig tid – och detta inte beror på förhållande på kundens sida, eller är utanför företagets kontroll, svarar företaget för dröjsmålet och de extra kostnader som kan tillkomma. 

9a. Fel i såld värmepump eller i värmepumpinstallationen

Företaget är inte ansvarigt för fel i vara, installation eller lösningens resultat som beror på information som kunden lämnat om förhållandet i fastigheten, nuläge eller annan information som utgjort grund för lösningens design, dimensionering eller genomförande. Exempel på detta är rörs placering i väggar, energikalkyler och ägandeförhållanden.

9b. Garanti

Garantin regleras av innehållet i avtalet och innefattar i förekommande fall värmepump, installation samt material. Företaget garanterar utfäst resultat av värmepumpens/

värmepumpinstallationens nyttjande under tre år efter det att leverans skett eller installationen avslutats (om inget annat anges i avtalet).

 

Om utfäst resultat under denna tid inte infrias anses värmepumpen/ värmepumpinstallationen som felaktig, om inte företaget påvisar att orsaken beror på vanvård, onormalt bruk, väsentligt förändrade brukarvanor, väsentlig om-/tillbyggnad av byggnad, olyckshändelse, elektrisk överspänning eller att överlämnade drifts- och skötselanvisningar inte följts eller annan motsvarande ingripande omständighet. 

9c. Förlängd garanti

Om installation avtalats och om kunden inte kunnat ta värmepumpen i bruk på dagen för färdigställandet och hindret inte berott på att denna själv varit vårdslös, ska garantitiden förlängas med den tid som hindret varat, dock längst med tre månader om inte hindret orsakats av sådana omständigheter som anges i punkt 7. 

9d. Undantag i garantin

Garantin gäller inte när värmekällan har försämrats till följd av borrning av ny brunn i närheten, förändrad vattenkvalitet, sättning i marken, mekanisk åverkan, klimat- eller miljöförändringar eller på grund av andra omständigheter utanför företagets kontroll och som företaget vid projekteringen inte heller borde ha räknat med. 

 

Företaget är inte ansvarigt om energiförbrukning påverkas av omständigheter utanför företagets kontroll. Mindre avvikelser från utfäst resultat behöver inte innebära fel i värmepump/installation. 

10. Reklamation vid fel och dröjsmål

Företaget ansvarar för fel om kunden inom skälig tid, normalt två månader, efter det att denna märkt eller borde ha märkt felet underrättar företaget (reklamerar). 

 

Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att leverans skett eller installationen avslutats. I fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker och i de fall där konsumenttjänstlagen är tillämplig får reklamationen inte ske senare än tio år efter det att installationen avslutats. 

Har leverans skett eller installationen avslutats, får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att denna senast inom skälig tid efter leverans eller installationens avslutande har underrättat företaget om att denna vill åberopa dröjsmålet. 

 

Om kunden gör en omotiverad reklamation får företaget ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts av detta.

11. Påföljder vid dröjsmål

Vid dröjsmål på företagets sida kan kunden, i enlighet med konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen, kräva att företaget levererar värmepumpen eller utför installationen, hålla inne betalning eller häva avtalet. Företaget kan vara skyldigt att betala skadestånd enligt punkt 14. Angående återfående av material vid hävning, se punkt 13. 

12. Avhjälpande

Företaget åtar sig att, inom skälig tid efter det att kunden gett företaget tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa sådana fel i värmepumpen för vilka företaget ansvarar. Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för företaget i förhållande till felets betydelse för kunden. Vid bedömningen av skälig tid skall hänsyn tas dels till förhållanden på kundens sida, t ex dennas behov av värmepumpen, dels till förhållanden på företagets sida som kan försvåra eller försena reparationsarbetet, såsom den årstid under vilken reklamationen görs. Skälig tid kan inte bedömas ensidigt av den ena parten. 

 

Kunden ska själv stå för sådana kostnader som skulle ha uppkommit även om installationen hade utförts felfritt. Kunden ska också stå för kostnader för att ersätta material som kunden enligt avtalet har tillhandahållit och bekostat om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. 

 

Företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita ett annat företag. 

Kunden är så långt det är möjligt skyldig att medverka till att ett avhjälpande inte medför onödiga kostnader för företaget. Kunden får avböja avhjälpandet om denna har särskilda skäl till det. 

 

13. Andra påföljder vid fel

Om felet inte avhjälps enligt punkt 12 får kunden göra avdrag på priset eller, under de i konsumentköplagen och i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna, häva avtalet. Företaget kan vara skyldigt att betala skadestånd enligt punkt 14.

 

Vid fel i värmepumpen får kunden innehålla så mycket av betalningen som ger denna säkerhet för dennas krav på grund av felet. 

Häver kunden avtalet har företaget rätt att återfå det material som har tillhandahållits, om det kan ske utan att kunden åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall kunden ersätta företagets kostnader för vad som inte kan återlämnas. 

14. Skadestånd

Kunden har under i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som åsamkas denna genom fel eller dröjsmål. Företaget skall också under i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar ersätta skada på kundens egendom som inträffat då egendomen varit under företagets kontroll. 

 

Skadestånd omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Kunden skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan. 

15. Pristillägg

Företaget har rätt till pristillägg om tilläggsarbete har utförts enligt punkt 3, punkt 5 eller punkt 6 ovan eller om installationen har blivit dyrare på grund av omständigheter som är att hänföra till kunden och vilka företaget inte borde ha förutsett när avtalet ingicks.

Punkt 15 gäller även under den förutsättning att kunden inte har genomfört sina förpliktelser enligt avtal eller den nödvändiga förberedelse som informerats om.

16. Kundens avbeställningsrätt

Om beställaren som konsument godkänner offerten ingås ett avtal som täcks av distansköplagen för köp av tjänst. Det innebär 14 dagars ångerfrist, räknat från dagen efter att avtalet ingåtts. Skulle beställaren önska frånträda avtalet kan standardblanketten användas. Det går också bra att skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet till kontakt@klimio.com.

 

Om konsumenten har begärt att att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen är konsumenten vid utövande av ångerrätten skyldig att ersätta leverantören för den del av tjänsten som delvis utförts. Utöver arbete vid installationsplatsen kan detta även röra kostnader för planering, logistik och tillståndsansökan.Har värmepumpen levererats eller gått ut för leverans är konsumenten skyldig att stå för returfrakt 3.750 kr ink. moms samt, där relevant, omemballering.

 

Efter att ångerfristen har löpt ut kan beställaren annullera ingånget avtal innan produkter och material har gått ut för leverans och arbetet på installationsplatsen påbörjats. En annulleringsavgift om 5% av köpeskillingen utgår då. Annulleringsavgift faktureras inte om uppdraget annulleras på grund av prisjustering.​

17. Utebliven betalning eller medverkan

Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan leverans skett eller installationen har utförts och betalar inte kunden i rätt tid får företaget ställa in leverans eller installation till dess att betalning sker. 

 

Vidare, om kunden inte lämnar överenskommen medverkan vid leverans eller installationens utförande – t.ex. inte är hemma på överenskommen tid för besök – och detta utgör en väsentlig förutsättning för fullföljande av avtalet mellan företag och kund, har företaget rätt att inställa leverans eller installation till dess att kunden lämnar sin medverkan. 

 

Har arbete med installation påbörjats, är företaget dock skyldigt att såvitt möjligt utföra arbete som inte kan skjutas upp utan risk för allvarlig skada för kunden. 

 

Företaget har vid inställt arbete enligt första och andra styckena rätt till ersättning för kostnader och andra förluster, som därvid uppstår, såvida inte kunden visar att försummelse på dennas sida inte föreligger. 

 

Vid dröjsmål på kundens sida av väsentlig betydelse för företaget får företaget häva avtalet i enlighet med konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. 

18. Ny ägare

Garantiavtalet gäller mot ny ägare av fastighet/värmepump på samma villkor som till ursprunglig ägare. Detta garantiavtal, drifts- och skötselanvisningar (och eventuellt försäkringsbevis), bör kunden vid försäljning av fastigheten överlämna till ny ägare, för att undvika oklarheter om rättigheter och skyldigheter enligt garantierna. 

19. Tvist

Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. 

 

Om parterna inte kan enas ska tvisten i första hand prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Som sista instans kan tvisten prövas i allmän domstol (tingsrätt).

 

20. ROT-avdrag

Om arbetet skall utföras med ROT-avdrag måste kunden på begäran uppvisa intyg från Skatteverket där det framgår hur mycket skattereduktion som kunden utnyttjat innevarande år samt intyg som visar att denna har rätt att utnyttja ROT-avdrag för berörd fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet. 

 

Om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter företagets ansökan eller om de återkräver redan utbetalt belopp blir kunden skyldig att till företaget återbetala det belopp som saknas. Om detta beror på omständigheter som företaget är ansvariga för blir dock kunden ej återbetalningsskyldig. 

 

Kunden är skyldig att återbetala beloppet senast tio dagar efter det att företaget framställt krav på återbetalning.

22. Hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt vid var tid gällande integritetspolicy som går att hitta på https://www.klimio.com/integritet.

Ångerblankett
bottom of page