top of page

Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus

Regeringen har lagt fram ett förslag om att införa ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. Förslaget är nu på remiss och allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 8 maj 2023.

Installation av bergvärme i småhus
Installation av bergvärme i villa i Skärholmen, april 2023.

Vad innebär bidraget?

Bidraget föreslås kunna ges till materialkostnader för åtgärder som syftar till att minska småhusets behov av el eller gas genom konvertering från direktverkande el eller gas till värmepumpar, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Dessutom omfattar bidraget förbättringsåtgärder i klimatskärmen.


Vilka värmepumpar är bidragsberättigade?

Enligt förslaget kan bidrag ges för konvertering till styrbara luft/vattenvärmepumpar, styrbara berg-, sjö- eller jordvärmepumpar, samt luft/luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för biobränsle.


Så mycket kan du få i bidrag

Bidrag föreslås ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.


Vem kan utföra arbetet?

Den som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt.


Hur du ansöker om bidraget

Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget föreslås handlägga och besluta ansökningarna. Bidraget ska gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.


Budget för bidraget

För 2023 är anslaget för det nya bidraget 304 miljoner kronor. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 400 miljoner kronor årligen.


Det nya bidraget för energieffektivisering i småhus kan vara en möjlighet för dig som småhusägare att sänka dina energikostnader och bidra till ett mer hållbart energisystem. Om du funderar på att installera en värmepump i ditt småhus kan det vara läge att följa utvecklingen kring detta bidrag och eventuellt ta del av det när det blir tillgängligt.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi på Klimio har stort erfarenhet av installation av värmepumpar. Vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt hus och dina behov, och vi är självklart godkända för F-skatt. Vi erbjuder kostnadsfria digitala hembesök för att bedöma vilken typ av värmepump som passar bäst för just ditt hus och hur du kan dra nytta av det nya bidraget för energieffektivisering.


Genom att installera en värmepump kan du:

  • Minska dina energikostnader

  • Bidra till ökad energieffektivitet och minskad användning av fossila bränslen

  • Förbättra inomhusklimatet och komforten i ditt hem

  • Öka värdet på din fastighet

Om du är intresserad av att veta mer om hur en värmepump kan förbättra energieffektiviteten i ditt småhus och hur du kan dra nytta av det nya bidraget, tveka inte att kontakta oss här. Vi ser fram emot att hjälpa dig att göra ditt hem mer energieffektivt och kostnadseffektivt!

bottom of page