top of page

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna webbplats och de tjänster som erbjuds på https://www.klimio.com (”Hemsidan”), (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) tillhandahålls av Klimio AB med organisationsnummer 559350-9176 (“vi” eller “oss”).

 

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, och som behandlas inom ramen för Tjänsterna.

 

Denna policy innehåller information om vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka parter vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål, som anges nedan.

Insamling av personuppgifter

Vi tar emot och lagrar personuppgifter när du besöker Hemsidan, fyller i en intresseanmälan eller offertförfrågan på våra eller samarbetspartners webbplatser, när du efterfrågar information eller beställer vara eller tjänst, vid videobaserade eller fysiska möten med våra anställda, när du kommunicerar med oss via telefon, e-post, sms, nyhetsbrev eller genom annan kanal, eller använder tjänsten Bekymmersfritt ägande. Utöver dessa situationer kan vi erhålla personuppgifter direkt eller indirekt från tredje part, t.ex. från offentliga register, vid förvärv av bolag eller vid kontroll av kreditvärdighet vid finansieringslösningar.

Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund när du är i kontakt med oss eller våra samarbetspartners. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Beroende på situation och uppdrag kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 • Kunduppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, fakturaadress, installationsadress och fastighetsbeteckning för att du ska kunna vara kund till oss;

 • Korrespondensuppgifter: information i e-post, sms, chatt-meddelanden samt anteckningar från samtal och information du angett i offertförfrågan för att kunna administrera beställningar och utföra uppdrag;

 • Identifikationsuppgifter: kundnummer och personnummer vid ansökan om finansieringslösning eller ROT-avdrag;

 • Beställningsuppgifter: objektuppgifter, bilddokumentation, installationsuppgifter, reparationsuppgifter, serviceuppgifter, fastighetsbeteckning och koordinater vid borrning för att kunna utföra uppdrag;

 • Kontouppgifter: användarnamn, lösenord, IP-adress, cookies och kundnummer för att kunna tillhandahålla tjänsten Bekymmersfritt ägande;

 • Användargenererade data: data om din interaktion med våra webbplatser och i marknadskommunikation såsom IP-adress, klick- och besökshistorik samt hur du interagerar med nyhetsbrev och digitala utskick för att kunna förbättra Tjänsterna.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Vi kommer att behandla informationen ovan för följande ändamål:

Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på krav är att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen, rapportera borruppgifter till kommunen eller registrera ROT-avdrag till skattemyndigheten.

Avtalsförpliktelse

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning av varor eller tjänster behandlar vi dina uppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter enligt våra gällande allmänna villkor.

Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling sker med stöd av en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandling av personuppgifter sker efter en intresseavvägning av vårt berättigade intresse att uppnå ett ändamål. På denna grund lagrar vi t.ex. kontaktuppgifter till dig för att kunna korrespondera med dig inför en beställning eller för att kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster som du efterfrågar.

Samtycke

Denna grund innebär att vi samlar in personuppgifter baserat på ditt samtycke. Samtycke kan du lämna i kontakt med bolaget via kundtjänst, intresseanmälan eller via ditt konto i tjänsten Bekymmersfritt ägande. På denna grund lagrar vi personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten Bekymmersfritt ägande. Ditt samtycke återkallar du genom att genom att kontakta bolaget.

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

Lagring av personuppgifter

Vi samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan beskriver vi behandlingen, dess ändamål, vilken laglig grund vi baserar behandlingen på, vilken kategori av personuppgifter som berörs och efter vilken lagringstid vi gallrar ut och raderar eller anonymiserar personuppgifter. Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till våra partners och leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften inom och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter.

 

Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

 

Vi kan vid behov lämna ut uppgifter till följande mottagare:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer, grossister och underentreprenörer av varor och tjänster

 • Logistikföretag och speditörer som hjälper till med varutransporter

 • Finansieringsbolag som hjälper dig med finansieringslösningar

 • Myndigheter eller kommuner när det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk

 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringsregistret eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt uppgifter till dig

 • Samarbetspartners för affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring

 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser av webbeteende, SMS-utskick, postala utskick, digitala utskick, kommunikation, print och distribution

 • Vi delar inte personuppgifter med 3:e part för kommersiella ändamål

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.

 

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån exempelvis genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom tillämpandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på skyddsföreskrifter hos våra IT-leverantörer är ”EU-U.S. Privacy Shield Certification”, ”Cloud Infrastructure Services Providers in Europe”, ”ISO/IEC 27001:2013 Certification”, ”Cloud Computing Compliance Controls Catalog” och ”GDPR, General Data Protection Regulation”.

Cookies, beacons och annan teknologi

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy.

Rättsliga förelägganden och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som till följd av förelägganden (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

 

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

 

Information som vi erhåller om dig genom Hemsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

Övriga saker du behöver veta

Du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Affärssystemen vi använder är byggda utifrån konceptet ”privacy by design” och är skyddade med lösenord och behörighetsstyrning. Vi har säkerställt att de databaser som används av oss eller leverantörer är utrustade med brandvägg, antivirus, behörighetsstyrning, backup och loggning. Vi eftersträvar att alla våra leverantörer ska vara GDPR-compliant och certifierade för säker hantering av data i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor som drivs av tredje parter där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på deras hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi uppgivit i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande här: https://www.klimio.se/integritet. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även att skicka ett separat meddelande till dig eller meddela dig på annat lämpligt sätt, och, om det behövs enligt tillämplig lag kommer vi be om ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du kan när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter baserat på andra lagliga grunder kan, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en (1) gång varje kalenderår. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden berättigat eller allmänt intresse så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du gör detta kommer vi inte längre få behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter – förutsatt att behandlingen inte sker för fastställandet, utövandet eller försvarandet av rättsliga anspråk.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter under “Kontakta oss” i menyn på https://www.klimio.se. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Cookie policy

Cookie Policy

Denna cookie policy beskriver hur Klimio AB organisationsnummer 559350-9176, (”vi” eller ”oss”) använder cookies på https://www.klimio.com (”Hemsidan”).

En cookie är en liten textfil som sänds från en hemsida och som lagras i användarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet när användaren surfar på hemsidan. En cookie kan hjälpa hemsideleverantören att känna igen din enhet nästa gång du besöker hemsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på hemsidan och/eller registrera dina surfvanor. Det finns andra teknologier så som pixeltaggar, web beacons och liknande filer och teknologier som kan ha samma funktion som cookies. I denna cookiepolicy använder vi begreppet ”cookies” för cookies och alla sådana liknande teknologier.

 

Vi använder följande cookies för de syften som anges nedan:

Funktionella cookies

Vi använder funktionella cookies för att hantera vissa funktioner på Hemsidan i enlighet med dina val. Detta innebär att när du fortsätter använda eller återvänder till Hemsidan, så kommer Hemsidan att tillhandhållas så som du tidigare begärt, t.ex. genom att komma ihåg ditt användarnamn och anpassningen av Hemsidan för dig.

Analyscookies

Vi använder analyscookies för att analysera hur din tillgång till Hemsidan sker, hur du använder Hemsidan eller hur Hemsidan fungerar vid ditt användande. Vi använder informationen för att upprätthålla, driva och förbättra Hemsidan.

Tredje parts-cookies

Vi kan tillåta våra partners att använda cookies på Hemsidan för de syften som anges ovan (vilket inbegriper tjänsteleverantörer som agerar på vårt uppdrag).

De flesta webbläsare tillåter att du hanterar hur du vill att cookies ska användas. Du kan genom inställningar i din webbläsare blockera cookies eller ta bort cookies. Vänligen notera att om du väljer att blockera cookies kan funktionaliteten hos Hemsidan påverkas.

 

Om du har frågor avseende vårt användande av cookies vänligen kontakta info@klimio.com.

bottom of page