top of page

Bergvärme – steg för steg

Uppdaterat: 28 apr. 2023


1. Tillståndsprocess


Ansökan om borrtillstånd

Ansökan görs till kommunen och handläggningstiden skiljer sig beroende på var du bor - ofta brukar det röra sig om ett par veckor till någon månad. Klimio hjälper dig med den information som behövs (inklusive kartunderlag) för att göra ansökan.


Ledningskollen

Samtidigt som vi förbereder tillståndsansökan gör vi även en förfrågan hos Ledningskollen. Detta gör vi för att inte riskera borra ner i några tunnlar eller gräva av några ledningar. Vid behov kommer ledningsägaren att göra en utmärkning på plats av var dina ledningar går.


Räkna med att det tar mellan två och fyra veckor från det att du fått ditt tillstånd tills energibrunnen anläggs. Ibland kan det gå snabbare, men eftersom det är mycket som ska samordnas kan det också ta längre tid än fyra veckor.


En lastbil lastad med kompressor och rigg för borrning för bergvärme
Lastbil med borrigg (t.v.) och kompressor (t.h.).

2. DAGEN för borrning


Borrningen vanligtvis en dag per borrhål, men det är bra att vara beredd på att borrningen kan ta längre tid, till exempel vid stora borrhålsdjup, svåra geologiska förutsättningar eller maskinhaveri. Det datum vi anger är en uppskattning och kan komma att justeras beroende på, bland annat, väderlek och hur det har gått på föregående borrplats. Vi uppskattar er förståelse för detta.


Etablering

Etableringen, det vill säga att förbereda fastigheten för borrning på borrningsdagen, beräknas ta 45 minuter. Under den tiden kommer borraren till fastigheten med en hel del, ofta skrymmande, utrustning. För att detta ska vara möjligt måste du som kund utföra de förberedelser som beskrivs här. Om etableringen tar längre tid än 45 minuter på grund av att förberedelserna inte är gjorda, riskerar du att debiteras för den extra tid som måste läggas på detta.


Container

Inför borrning levereras en container som måste ha en angiven plats där den ska ställas. I containern samlas krossat stenmjöl och vatten från borrningen. Containern är 3,5 meter lång, 2 meter bred och 2 meter hög, och bör inte placeras längre än 20 meter från borrhålet och max cirka 40 meter från dagvattenbrunn eller dike. Containern levereras med lastbil vilket innebär att gatan utanför fastighet måste hållas fri från hinder vid leverans.


Det dammar en hel del runt containern vid borrning, så se till att, till exempel, inte parkera din bil alltför nära.


Borrigg

Borriggen transporteras till platsen på en cirka 15 meter lång, 30 ton tung lastbil med släp som måste kunna köras in och vända, alternativt backa in sträckor kortare än 100 meter.


Själva borriggen väger 9 ton och är 6 meter lång, 2 meter bred och 2,5 meter hög under transport. Avståndet mellan lastbilen och borrhålet bör inte överstiga 50 meter.

Riggen tar sig fram med larvfötter och kan därför orsaka märken i gräsmatta eller liknande underlag. Märkena är i de flesta fall övergående. Borriggen klarar av att köra från lastbilen till borrplatsen i en uppförsbacke på 20 grader med en sidolutning på 5 grader och behöver runt 2 meters bredd för att ta sig fram. När borriggen står uppställd för borrning är den 6,5 meter hög. Se till att det finns fri väg samt gott om plats kring borrplatsen.


Glöm inte att informera grannar om arbetet i god tid, särskilt om vägen behöver spärras av.


Kompressor

Kompressorn är omkring 3x8 meter och ska ha en angiven plats på fastigheten max 35 meter från borriggen.BORRning

Borrhålets placering bestäms i tillståndsansökan - för att underlätta arbete, markera gärna denna på tomten med en pinne innan borraren anländer.


Under borrning behöver borraren gott om plats för utrustning och av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas på området under pågående borrning. Borraren behöver även tillgång till el (240V) och rinnande vatten (trädgårdsslang med gardenakoppling). Under borrning fälls masten på borriggen upp till 6,5 meter. Borrarna behöver ca 1,5 meter fri yta framför riggen för att kunna arbeta.


Efter borrning installeras kollektorrör i borrhålet.3. Dagen för Ingrävning


Ingrävning

När energibrunnen är färdigställd bestäms ett datum när markslangarna ska grävas ned (slangarna grävs vanligtvis ned cirka 50 centimeter) och dras från energibrunnen och in i huset. Glöm inte att markera för installatören var slangarna ska dras in i huset. Rören avslutas normalt cirka 30 centimeter innanför väggen där Klimios installatör tar över på installationsdagen och kopplar dem vidare till din värmepump.


Grävmaskin

När slangarna från borrhålet till fastigheten ska grävas måste det finnas plats på gatan för tungt ekipage med grävmaskin. Om de inte finns plats på gatan måste en annan plats anges där ekipaget kan parkera i anslutning till fastigheten.


Grovåterställning

Som avslutning av arbetet gör grävaren gör en grovåterställning av tomten. Med det menas att uppgrävda massor läggs tillbaka och plattas till. Eventuella stenbumlingar som grävts upp läggs åt sidan för att inte riskera att skada kollektorrören. Överbliven fyllnadsmassa (inklusive stenbumlingar) tas inte om hand av grävaren, utan lämnas kvar.


De fordon som används vid en brunnsborrning är tunga och det finns risk för både märken och sprickor i stenläggning och asfalt, särskilt om den sistnämnda är tunt lagd.


Checklista borrning

 • Planera och markera var containern kan stå under borrning.

 • Planera och markera var kompressorn kan stå under borrning.

 • Markera var energibrunnen ska borras.

 • Anvisa en plats dit överskottsvatten från containern kan pumpas, till exempel ett dike, grönområde eller skog. Om det sker utanför den egna tomten så krävs tillstånd.

 • Se till så att lastbilen kan ta sig fram och parkera samt att det är fri körväg för borriggen fram till borrhålets placering.

 • Se till så att borraren har tillgång till elektricitet (240V) och vatten (trädgårdsslang med gardenakoppling som räcker fram till borrplatsen).

 • Informera grannar i god tid innan borrning. Borrningen tar i regel en dag.

 • Vidta andra överenskomna åtgärder (avlägsna staket, flytta buskar, beskära träd, etc) inför borrningen.

 • Vid snö: se till att det är snöröjt fram till, samt runt och på borrplatsen

Inför dagen för ingrävning:

 • Se till att plats finns för parkering av ekipage med grävmaskin.

 • Markera var slangarna ska föras in i huset.4. Installation


När vi har ett färdigt borrhål med rör in i huset är det dags för installation av värmepumpen. Tiden mellan borrning och installation beror oftast på när värmepumpen kan levereras. Vi gör alltid vårt yttersta att göra denna tid så kort som möjligt. Med nuvarande osäkerhet i leveranstider från tillverkarna kan det komma att ta längre tid än normalt mellan de två momenten.


Läs mer om installation här.

Comments


bottom of page